بسم الله الرحمن الرحيم

رساله ي بانوان آيت الله مكارم شيرازي سايت ياهو فارسي

پيشگفتار

كتاب حاضر

فصل اول : بلوغ و نشانه هاى آن

فصل دوم : احكام تقليد

تقليد و پيروى از ديگران از چهار صورت خارج نيست

فصل سوم : احكام طهارت و نجاست

استبراء

مسکر مايع و الکلها

عرق جُنب از حرام

راههاى ثابت شدن نجاست

احكام وسواس

مسائل متفرّقه نجاسات

مطهّرات

فصل چهارم : مسائل وضو

فصل پنجم : غسل حيض و احكام آن

1ـ ماهيّت خون حيض

2ـ نشانه ها و علامتهاى خون حيض

3ـ شرايط خون پريود

الف) بلوغ

ب) نرسيدن به سن يائسگى

ج) كمتر از سه روز نباشد

د) بيشتر از ده روز نباشد

هـ ) استمرار

و ) موالات

ز ) بين دو حيض بايد حدّاقل ده روز فاصله باشد

محرّمات حائض

الف) انجام عبادته

ب) انجام تمام كارهايى كه بر جُنُب حرام است

ج) آميزش جنسى

د) طلاق

اقسام زنان حائض

1ـ صاحب عادت وقتيّه و عدديّه

2ـ صاحب عادت وقتيّه

3ـ صاحب عادت عدديّه

4ـ مضطربه

5ـ مبتدئه

6ـ ناسيه

احكام گروههاى ششگانه فوق

نشانه پايان يافتن عادت ماهيانه

وظيفه حائض پس از پايان عادت

مسائل متفرّقه غسل حيض

فصل ششم : احكام غسل نفاس

خون نفاس چيست؟

شرايط خون نفاس

كارهايى كه بر «نُفَساء» حرام است

وظيفه «نفساء» پس از قطع خون

خونى كه زن پس از ايّام نفاس مى بيند

مسائل متفرّقه نفاس

فصل هفتم : غسل استحاضه

نشانهها و علامتهاى خون استحاضه

اقسام استحاضه

وظيفه مستحاضه قليله

وظيفه مستحاضه كثيره

تبديل استحاضه قليله به كثيره و بالعكس

روزه در حال استحاضه

مسائل ديگر استحاضه

فصل هشتم : غسل جنابت

نشانههاى احتلام

كارهايى كه بر جُنب حرام است

كارهايى كه بر جُنب مكروه است

احكام جنابت

فصل نهم : غسل مسّ ميّت

غسلهاى مستحب

فصل دهم : برخى از احكام غسل

فصل يازدهم : احكام مردگان

غسل ميّت

كفن و حَنُوط

نماز ميّت

دفــــن

نبش قبر

چند مسأله ديگر

فصل دوازدهم : مسائل نماز

احكام اوقات نماز

پوشانيدن بدن در نماز

شرايط لباس به هنگام نماز

برخى از مواردى كه نجس بودن لباس يا بدن نمازگزار جايز است

برخى از مستحبّات و مكروهات لباس نمازگزار

مكان نمازگزار

اذان و اقامه

واجبات و مستحبّات نماز

برخى از مبطلات نماز

نماز مسافر

نماز جماعت

نماز جمعه

فصل سيزدهم : احكام روزه

كارهايى كه روزه را باطل مى كند

برخى از مكروهات روزه

قضا و كفّاره روزه

زنانى كه روزه بر آنها واجب نيست

روزه هاى حرام و مستحب

فصل چهاردهم : احكام اعتكاف

فصل پانزدهم : احكام خمس

فصل شانزدهم : احكام زكات

مستحقّين زكات

زكات فطره

فصل هفدهم : احكام حــج

فصل هجدهم : احكام ازدواج

خواستگارى

اولياى عقد

شرايط مجاز و غيرمجاز در عقد نكاح

عيوبى كه به خاطر آن مىتوان عقد را فسخ كرد

محارم و عدّهاى از كسانى كه ازدواج با آنها جايز نيست

احكام عقد دائم

الف: حقوق زن بر شوهر

1ـ نفقه

2ـ مهريّه

3ـ حق آميزش و همخوابى

ب: حقوق شوهر بر زن

1ـ تمكين

2ـ اطاعت از شوهر

كارهاى منزل

ازدواج موقّت

احكام پوشش

احكام لمس

احكام نگاه و نظر

شنيدن صداى نامحرم

گفتگو با نامحرم

اختلاط زن و مرد

مجلس عروسى و ديگر مجالس شادى

حضانت

نشوز

مسائل متفرّقه ازدواج

احكام شير دادن (رضاع)

شرايط شير دادنى كه سبب محرميّت مى شود

آداب شير دادن

مسائل متفرّقه شير دادن

فصل نوزدهم : احكام طلاق

شرايط طلاق

طلاق بائن و رجعى

طلاق خُلع و مبارات

عدّه طلاق

عدّه زنى كه شوهرش مرده

ترك زينت در ايّام عدّه وفات

مسائل متفرّقه طلاق

فصل بيستم : احكام ارث زنان

فصل بيست و يكم : احكام پزشكى

معاينات پزشكى

جلوگيرى از انعقاد نطفه

سقط جنين

تلقيح

مسائل ديگر پزشكى

فصل بيست و دوم : مسائل متفرّقه

تمام حقوق اين سايت براي محمد زارع محفوظ مي باشد